Parents Teachers Association

S.L. EDUCATION INSTITUTEMORADABAD

PARENT’S TEACHERS ASSOCIATION

2022-23

MANAGER: Mr. Shubham Chandra

PRINCIPAL: Dr. Shashi Chandra

COORDINATOR 1: Mr.Zabir Ali

COORDINATOR 2: Miss. RenuChaudhary

CHAIRPERSON: Smt. Chandra mukhi

 

S.No STUDENT NAME PARENTS  NAME CONTACT NO
1 Rishabh Kumar

 

Sanjeev Kumar 9927608432
2 Krishna

 

Shyam Singh 9568880829
3 Hardik

 

Shaurabh Singh 8449999400
4 YashGandharav

 

Rahul Kumar 6395614874
5 Laksh Sharma

 

Mukesh Sharma 6397570772
6 DevmaniKhare

 

KuldeepKhare 6396915988
7 Baniya Fatima

 

Alam 9756545100
8 MohdUbaid

 

ImtiyaazHussain 9045204881
9 Bushra

 

RazaHussain 8266908022
10 Mohd. Raza

 

Nasir 9412578203
11 Ansh

 

Giriraj Singh 9927836788
12 NakshChaudhary

 

Dharamveer Singh 9917741627
13 Devanshi Pal

 

Balram Singh 8630171542
14 Paridhi Sharma

 

Anuj Sharma 9012731957
15 Namrita

 

Sher Singh 9837779442